Follow

Today I was planning to follow a technical course. "Papaaaa, kom eens kijken", "Papaaa waar is de rest van de trein", "papa papa papa mag ik fortnite spelen?" -> "papa speel je mee?"
🤦‍♂️

· · Web · 3 · 0 · 3

@jonas Ah, I don't know why but Dutch/Flemisch always makes me smile :)

@sexybiggetje true, ik denk dat ik terug een eigen iPad moet aankopen om er door te geraken, dan kan ik de lessen overal volgen ipv alleen aan men pc. (op gsm is niet aangenaam)

@jonas

Zo kun je ook het kind in jezelf weer even zijn gang laten gaan.

Sign in to participate in the conversation
Jonas's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!